Χωριά - φρούρια της Μακεδονίας - Αθήνα: Τυπογραφείο Χ. Περγάμαλη, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Αθήνα
  1. Τυπογραφείο Χ. Περγάμαλη
 3. 1950