Χωριά φρούρια της Μακεδονίας - Αθήνα: Πάπυρος, [197-].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Αθήνα
  1. Πάπυρος
 3. [197-]