Χαϊδιά, Ελένη. The punishment of collaborators in Northern Greece, 1945-1946

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χαϊδιά, Ελένη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Γερμανική κατοχή
  2. Δοσιλογισμός
  1. W0030/02
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 42-61 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο " Δωσίλογοι : από την Κατοχή στην Απελευθέρωση"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. After the war was over