Καλύβας, Στάθης Ν. Red terror : leftist violence during the occupation

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Αργολίδα (Νομός)
  1. Αριστερή βία
  2. Γερμανική κατοχή
  1. W0030/08
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 142-183 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Κόκκινη τρομοκρατία : η βία της Αριστεράς στην Κατοχή"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over