Βόγλης, Πολυμέρης. Between negation and self-negation : political prisoners in Greece, 1945-1950

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0030/04
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 73-90 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Ανάμεσα στην άρνηση και την αυτοάρνηση: Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα, 1945-50"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over