Δημιουργοί έργων δράσης [Λόγοι, υπομνήματα, εισηγήσεις κ.ά.]

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν δημιουργήσει έργα που περιέχουν πολιτικά κείμενα, όπως διαγγέλματα, διαλέξεις, ομιλίες, άρθρα, εισηγήσεις σε κρατικούς ή πολιτικούς φορείς, υπομνήματα, δοκίμια κλπ. και τα οποία σχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA