Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων. Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. [1953;]
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Έρανος Βασιλέως "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων"
  1. W0225
 5. Original: . - Rules: RDA