Κατσάνος, Κωνσταντίνος. Το "ανύπαρκτο" ζήτημα : οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό 1950-1967

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  2. Γιουγκοσλαβία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  1. W0385
  1. Η μελέτη των διαβαλκανικών σχέσεων έως πρόσφατα προσέκρουε στα γραφειοκρατικά προσκόμματα εξασφάλισης άδειας εισόδου στα δημόσια αρχεία, αποτέλεσμα αμοιβαίων στερεοτύπων δεκαετιών. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, για μια σειρά από λόγους, η πρόσβαση στα αρχεία αυτά έχει γίνει ευχερέστερη, ενώ μια ομάδα νέων επιστημόνων που χειρίζονται με ευχέρεια βαλκανικές γλώσσες έχει αρχίσει να παράγει επιστημονικό λόγο υψηλού επιπέδου. Η μελέτη του Κωνσταντίνου Κατσάνου αποκωδικοποιεί τους δαιδαλώδεις μηχανισμούς και τις κρίσιμες παραμέτρους των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων της περιόδου 1950‐1967. Άξονα των σχέσεων αυτών αποτέλεσε το Μακεδονικό Ζήτημα, το ο‐ ποίο μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου και την αποχώρηση από την Ελλάδα Σλαβομακεδόνων ανταρτών αλλά και αμάχων και την εγκατάστασή τους κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας εισήλθε σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. Ο Κατσάνος αξιοποιεί έναν σημαντικό όγκο αρχειακού υλικού. Τα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών στις δύο χώρες αποτέλεσαν τη σημαντικότερη πηγή του, ενώ επιμέρους αρχειακά διαθέσιμα αλλά και ο τύπος στις δύο χώρες αξιοποιήθηκαν συστηματικά.

   (Απόσπασμα από τον πρόλογο του Ι. Μιχαηλίδη)

 5. Original: . - Rules: RDA