Χωριά – φρούρια της Μακεδονίας : ομιλία - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών - Θρακών - Μακεδόνων, Σ.Α.)
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1964