Μόδης, Γεώργιος Χ. Χωριά – φρούρια της Μακεδονίας : ομιλία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών - Θρακών - Μακεδόνων, Σ.Α.)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1964
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0436
  1. Διάλεξη του Μόδη Γεώργιου οργανωθείσα υπό της Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων την 2αν Απριλίου 1964 εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας

 5. Original: . - Rules: RDA