Μπάλτα, Νάση

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
  3. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Μπάλτα, Αθανασία
    1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
    1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)