Πολιτική προσφυγιά στις Ανατολικές χώρες

  1. Έννοια
  2. Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Προσωπική πορεία σχετιζομένων με Αριστερά" εντάσσονται πρόσωπα που υποστήριζαν την Αριστερά την περίοδο της έναρξης του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του εμφυλίου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στις πρώην Ανατολικές σοσιαλιστικές χώρες.

  4. Original: . - Rules: RDA