Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)

 1. Πρόσωπο
 2. 02 Σεπτεμβρίου 1968
 3. Στουτγκάρδη
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Πανεπιστημιακός
 7. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 8. Άνδρας
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  2. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Ο Στρά­τος Δορ­δα­νάς είναι Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής Ιστο­ρί­ας στο Τμή­μα Βαλ­κα­νι­κών, Σλα­βι­κών και Ανα­το­λι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα εστι­ά­ζο­νται στη με­λέ­τη των σχέ­σε­ων της Γερ­μα­νί­ας με τις βαλ­κα­νι­κές χώ­ρες τον 19ο-20ο αιώ­να, κα­θώς και σε ζη­τή­μα­τα σχε­τι­κά με την ιστο­ρία του ελ­λη­νι­κού μα­κε­δο­νι­κού χώ­ρου. Ειδι­κεύ­ε­ται στην πο­λι­τι­κή-δι­πλω­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ιστο­ρία, στη με­λέ­τη των πο­λε­μι­κών συρ­ρά­ξε­ων και των εμ­φύ­λι­ων συ­γκρού­σε­ων, με ση­μεία ανα­φο­ράς τους δύο πα­γκο­σμί­ους πο­λέ­μους.

   Εκδόσεις Επίκεντρο
 9. Βιογραφικό από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  1. 645105 ⟶ Δορδανάς, Στράτος Ν., (1968-)
  1. 0000 0000 7878 5005 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 75034409 (Personal) ⟶ Dordanas, Stratos N., 1968-
 10. Original: AltSol Company - Rules: RDA