Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Greece in the 1940s : a nation in crisis

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 1981
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Διεθνές συμπόσιο "Greece in the 1940s : a nation in crisis"
  1. W0031
  1. Σημείωση: Το έργο περιέχει εισηγήσεις από το Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis". Το συμπόσιο διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA) σε συνεργασία με το Center for Mediterranean Studies στην έδρα του The American University, Washington, D.C., μεταξύ 9-12 Νοεμβρίου 1978.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece in the 1940s : a bibliographic companion