Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Occupation, resistance, and the British : introduction

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 09 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Ελληνοβρετανικές σχέσεις
  2. Γερμανική κατοχή
  3. Αντιστασιακές διαστάσεις
  4. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0031/02
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Κατοχή, Αντίσταση και Βρετανοί : εισαγωγή".

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece in the 1940s : a nation in crisis