Πόλλις, Αδαμαντία. US intervention in Greek trade unions, 1947-1950

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πόλλις, Αδαμαντία (1923-2015)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 11 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ελληνοαμερικανικές σχέσεις
  2. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0031/19
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο  "Επέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνικά εργατικά σωματεία, 1947-1950"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis