Βεργόπουλος, Κώστας Βασ. The emergence of the new bourgeoisie, 1944-1952

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βεργόπουλος, Κώστας Βασ. (1942-2017)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 11 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1944 - Μετά 1950
  1. Αστική τάξη, Ελληνική
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0031/21
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο  "Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης, 1944-1952"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece in the 1940s : a nation in crisis