Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. The "emergency regime' and civil liberties, 1946-1949

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. (1949-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 11 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές ελευθερίες
  2. Νομοθετικές διαστάσεις
  1. W0031/16
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Καθεστώς έκτακτης ανάγκης και πολιτικές ελευθερίες, 1946-1949"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece in the 1940s : a nation in crisis