Σβορώνος, Νίκος Γ. Greek history, 1940-1950 : the main problems

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 09 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0031/01
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950 στην ελληνική ιστορία".

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis