Θωμαδάκης, Σταύρος Β. Black markets, inflation, and force in the economy of occupied Greece

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Θωμαδάκης, Σταύρος Β.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 10 Νοεμβρίου 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Κατοχική βία
  2. Μαύρη αγορά
  3. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0031/06
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδας"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis