Δημιουργοί ερευνητικών έργων

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν συγγράψει ερευνητικές μελέτες που αναφέρονται στα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1946-1949. Οι μελέτες αυτές δεν ακολουθούν ακαδημαϊκές μεθοδολογίες κατά τη συγγραφή των έργων.

  4. Original: . - Rules: RDA