Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. Βόλος
 3. Θεσσαλία
 4. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  1. Αποστολή & Στόχοι Βιβλιοθήκης: Η δήλωση της αποστολής και των στόχων της Βιβλιοθήκης αποτελεί το βασικό οδηγό για την καθημερινή πρακτική της, καθώς και για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των ενεργειών ανάπτυξης και αναβάθμισης των πληροφοριακών υπηρεσιών και εσωτερικών λειτουργιών της, αξιοποιώντας τα κάθε φορά νέα εργαλεία δουλειάς. Ο άξονας αυτός δράσης αναθεωρείται, όταν κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των εξελίξεων στο χώρο του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντός της. Η αποτύπωση της δήλωσης και κοινοποίησή της στον Κανονισμό Λειτουργίας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για το χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης ως πληροφοριακή υπηρεσία ενταγμένη στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
 5. Ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης - Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA