Εικονογραφικά έργα

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
    1. Στην τυπολογία έργων «Εικονογραφικά έργα» έχουν ενταχθεί βιβλιογραφικά έργα προσώπων ή φορέων που το σύνολο τους ή το μεγαλύτερο μέρος τους περιέχουν: (α) φωτογραφικό υλικό· (β) γελοιογραφίες· (γ) κόμικς· (δ) εικαστικά έργα, όπως ζωγραφικούς πίνακες και χαρακτικά· (ε) εικονογραφημένα ημερολόγια· (στ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό.