Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας

  1. Έννοια
  2. Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Προσωπική πορεία σχετιζομένων με Αριστερά" εντάσσονται πρόσωπα που υποστήριζαν την Αριστερά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του εμφυλίου, υπέστησαν πολιτικές διώξεις σε φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόπους εξορίας λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων ή / και της συμμετοχής τους στον ένοπλο αγώνα.

  4. Original: . - Rules: RDA