Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Βιωματική σχέση με εμφύλιο
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" εντάσσονται ενήλικες Έλληνες που βίωσαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949  και ενεπλάκησαν,  άμεσα ή έμμεσα, στα γεγονότα του.

  4. Original: . - Rules: RDA