Βιωματικά έργα [Μονογραφίες]

 1. Είδος
 2. Τυπολογίες έργων
 3. Ελληνικά
  1. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
  2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
  3. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  1. Στην τυπολογία έργου «Βιωματικά έργα (μονογραφίες)» εντάσσονται μονογραφικά ή συλλογικά έργα, που στο σύνολο τους ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, καταγράφουν βιωματικές μαρτυρίες προσώπων που συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα, στα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Σ’ αυτήν την τυπολογία εντάχθηκαν κυρίως απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, αφηγήματα, χρονικά, μαρτυρίες και συνεντεύξεις.